Temagrupp Barn och unga 27 april

På senaste Temagrupp Barn och unga pratade vi om:

Information från jämlikt Göteborg, område 1.

Processledare Anita Nilsson från Jämlikt Göteborg informerade om fokusområde 1 "Ge alla barn en god start i livet". Temagruppens deltagare diskuterade insatser inom de prioriterande områdena (nedan) samt efterfrågade vägledning gällande vad familjecentrerat arbete praktiskt innebär för de olika åldersspannen.

- Utveckla familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler
- Utveckla och samordna föräldrastödsprogram för alla
- Stärka förskolans strategiska roll
- Staden där vi läser för våra barn (mobiliseringsfråga)

Återkoppling från Västbusdialogen 2017-04-27

Elinor Bylund, vice ordförande i Temagrupp barn och unga, återrapporterar från förmiddagens Västbusdialog. Temagrupp Barn och unga (som sedan årsskiftet utgör delregional styrgruppen för Västbus) bjöd in representanter från de lokala Västbusgrupperna i Storgöteborg till Västbusdialog den 27e april 2017 på Dalheimers hus i Göteborg. Årets Västbusdialog hade temat Samverkan kring barn och unga med komplex social och psykiatrisk problematik. Temat var ett av de fokusområde som framkom i tidigare Västbusdialog samt i "Rapportera mera"

Frågor från NOSAM

Temagruppen diskuterade och besvarade ett antal frågor som inkommit från NOSAM, bl.a. frågan om Barn- och ungdomspsykiatrins, BUPs medverkan i närområdessamverkan och Västbusmöten. NOSAM är samverkan på primärvårdsnivå medan BUP utgör specialistnivå. Frågor gällande barn och ungas psykiska ohälsa ska i NOSAM hanteras av primärvårdens representanter. BUP ska ha representanter närvarande i de lokala arbetsgrupperna för Västbus men deltar endast i de Västbusmöten som rör barn- och unga som rör deras egna patienter. BUPs telefonjouren finns dock tillhands för konsultation gällande barn- och unga som inte tillhör BUP.

    I kortinformationen lyfter vi några viktiga punkter från varje möte.

För att läsa mer publiceras minnesanteckningarna på temagruppens sida här på Samverkanstorget.

Kontakt

Charlotta Sundin Andersson
0768-43 06 48
 

uiqt|wBkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mkpiztw||i5{5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m