Ledningsgruppen för samverkan, LGS

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och ge bästa möjliga hälso- och sjukvård, tandvård, stöd och omsorg.

Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser.

Visionen om ”Det goda livet” är vägledande
• Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
• Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
• Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
• Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.

Övergripande mål
• Samverkan mellan kommun och region ska utjämna skillnader i hälsa.
• Den enskilde ska få god och säker hälso- och sjukvård, tandvård, stöd och omsorg med effektiva samordnade insatser.

Prioriterat målområde
Utveckla samordnad hälso- och sjukvård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:
• in- och utskrivningsprocessen
• tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion
• fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom

Uppdrag och ansvar
Ledningsgruppen för samverkan består av representanter från kommuner, Västra Götalandsregionens; primärvård, specialistsjukvård, tandvård, Habilitering och hälsa samt Koncernkontoret.
• Strategiska frågor
• Ta fram övergripande mål
• Remissinstans för Västra Götalandsregionen, VästKom och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) med flera
• Ansvar för budget och uppföljning
• Varje huvudman ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet

Nyheter

  • Nyhetsarkiv

    17 maj 2014

    I vårt nyhetsarkiv hittar du nyheter från tidigare år.   ...

Mötestider

2018

LGS Beredningsgrupp

8 februari kl. kl. 09.15-11.45
22 mars kl. 09.15 – 11.45
17 maj 09.15- 11.45
23 maj gemensam Strategidag med politiker och tjänstemän, kl. 09.30 – 15.30

LGS

22 februari kl. 13.30 – 16.30
23 maj, gemensam Strategidag med politiker och tjänstemän, kl. 09.30 – 15.30

 

Kontakt

Anne-Charlotte Larsson, processledare
076 77 16 792
 

uiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{mrw{mnqv5tiv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mivvm4kpiztw||m5tiz{{wvH%vozmoqwv5{m